Grapetown Eintract Schuetzen Verein

Founding Members of the
Grapetown Eintract Schuetzen Verein
(Grapetown Shooting Club)
1st row: Wm. Kallenberg, Carl Enderlin Sr., Carl Tatsch, August Hoffmann, Robert Rausch, William Rausch Sr., Emil Doebbler
2nd row: W. Dettlefson, Ferdinand Gellerman Sr., Alfred Doebbler, Louis Kuhlmann Sr., Theodore Hohenberger, John Knopp, Henry Kuhlmann, Ernest Luckenbach, Fritz Heyer
3rd row: August Schaefer, August Klinksiek, Wm. Gellermann, Henry Klinksiek, Henry Cowan, Louis Ebers, Gus Weirich
4th row: John Rausch, Fritz Kirchhoff, Henry Filter Sr., Carl Rausch, Willie Tatsch, Robert Hohenberger

Grapetown Eintract Schuetzen Verein sign at Entrance